Spis treści

Elementarz romski

Do niedawna w Polsce nie wydawano podręczników w języku romskim, a te, które ukazały się na świecie, można policzyć na palcach jednej ręki. O potrzebie opracowania elementarza dla dzieci romskich Karol Gierliński myślał od dawna, ale pracę rozpoczął w roku 2006. Podręcznik ukazał się drukiem rok później dzięki dotacji przyznanej przez MSWiA w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Źródłem inspiracji stało się dzieło Mariana Falskiego, jednak tematyka "Miri szkoła - Romano elementaro" (Moja szkoła - elementarz romski) znacznie wykracza poza ramy elementarza typowego, to jest służącego tylko do nauki czytania i pisania. Wiele miejsca poświęcono w niej środowisku rodzinnemu, otoczeniu społecznemu i przyrodniczemu. Są wypisy z literatury romskiej, działy, w których dzieci uczą się podstaw matematyki, poznają kalendarz i zegar, elementy geografii, prawidłowe nazwy przedmiotów codziennego użytku.

Autorowi przyświecało dążenie do unikania, a nawet eliminowania obcych naleciałości językowych, choćby nawet były one współcześnie w powszechnym obiegu wśród Cyganów. W wielu przypadkach to się udało, przypomniane zostały stare romskie wyrazy, zamiast których używane są często polonizmy lub słowa przyjęte z innych języków. Należy więc mieć nadzieję, że "Miri szkoła" przyczyni się do odświeżenia języka romskiego oraz zachowania go w możliwie czystej postaci.

Poza Słowem do rodziców i nauczycieli, "Romano elementaro" jest napisany w całości w języku romskim. Uczy poprawnego posługiwania się nim, poświęca wiele uwagi tradycyjnej obyczajowości, a jednoczesne krzewieniu otwartych postaw i szacunku dla wszystkich narodów.

Ilustracje stanowią prace Krystyny Jóźwiak oraz liczne fotografie. Książkę opracował graficznie i złożył Andrzej Korona, a bardzo pięknie wytłoczyła ją na dobrym papierze i oprawiła w twarde okładki Drukarnia H&M Ignaszak s.c. w Bogdańcu